Bezplatná infolinka
0800 444 001

Hľadáme mystery shopper-ov

Pre naše projekty hľadáme vhodných kandidátov (externých spolupracovníkov) na pozíciu Mystery Shopper.

Ak máte záujem, vyplňte prosím nasledovný formulár:

Údaje o vás

Pracovné informácie


V prípade, ak ste už robil Mystery Shopper pre niektorú zo značiek automobilov, prosím uvedte pre akú.


Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasím so spracovaním, správou a uchovaním mojich vyššie uvedených osobných údajov spoločnosťou TOPTEST s.r.o., so sídlom Bratislavská 25, 949 01 Nitra, IČO: 36 363 529, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra; Oddiel: Sro; Vložka č.: 18161/N, za účelom evidovania záujemcov o spoluprácu pri prieskume trhu a overovaní kvality poskytovaných služieb. Svoj súhlas dávam na dobu 5 rokov.
Beriem na vedomie, že súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím danej lehoty a to písomným oznámením zaslaným na adresu sídla spoločnosti alebo na elektronickú adresu toptest@toptest.sk. Prevádzkovateľ prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.